Mục (l) (4) trong Tiêu chuẩn Sức khỏe và An toàn Lao động quy định rằng việc đánh giá người lái xe nâng được thực hiện đối với hiệu suất của mỗi người điều khiển xe nâng hàng công nghiệp. Nhưng bao lâu thì những đánh giá này nên được hoàn thành và khi nào thì cần đánh giá?

Chủ lao động phải tiến hành đánh giá ít nhất ba năm một lần cũng như một phần trong khóa đào tạo ban đầu của người lái xe nâng. Ngoài ra, một đánh giá của bất kỳ đào tạo bồi dưỡng (để xác định hiệu quả của đào tạo đó) phải được thực hiện.

danh-gia-nguoi-lai-xe-nang

Đánh giá này không phải được chính thức hóa mà phải bao gồm một quan sát của người vận hành thực hiện tất cả các hoạt động điển hình của một người có kiến ​​thức, đào tạo và kinh nghiệm. Điều này là để đảm bảo rằng xe nâng chạy bằng điện hay xe nâng dầu được vận hành an toàn.

Vì các đánh giá là cần thiết sau khi đào tạo bồi dưỡng, chúng ta hãy xem xét đào tạo bồi dưỡng là gì và khi nào cần thiết.

2. KHI NÀO CẦN ĐÀO TẠO LẠI VÀ BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI LÁI XE NÂNG

Đào tạo bồi dưỡng là cần thiết khi người sử dụng lao động xác định rằng người vận hành thiếu các kỹ năng hoặc kiến ​​thức để vận hành xe nâng một cách an toàn.

Nếu nhân viên đã được quan sát vận hành chiếc xe một cách không an toàn, có liên quan đến một vụ tai nạn hoặc suýt tai nạn, hoặc đã nhận được một đánh giá cho thấy nhân viên không vận hành xe nâng một cách an toàn, cần phải đào tạo lại.

Ngoài ra, đào tạo bồi dưỡng là cần thiết khi nhân viên được chỉ định lái một loại xe nâng khác hoặc một điều kiện trong thay đổi nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của xe tải.

Đọc thêm về các yêu cầu huấn luyện của cục sức khỏe và an toàn lao động trong hướng dẫn của chúng tôi về huấn luyện an toàn cho người điều khiển xe nâng.